EpiDB: RNA quantification pipeline

 

btau_ARS-UCD1.2 FAANG ensembl ncbi fastQC trim Galore STAR RSEM next_flow nf-co nf-core/rnaseq EpiDB BTO Uberon CLO

Get a larger pic

Iowa State University EpiDB Team, Koltes Lab